Dofinansowania

Przedsięwzięcie

„Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. Zdrojowej w Grójcu”

BENEFICJENT PROJEKTU:

Celsium Sp. z o.o.

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projekt jest budowa na terenie działki nr 3355/4 przy ul. Zdrojowej w Grójcu układu wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym składającej się
z jednego silnika gazowego o mocy elektrycznej ok. 1,56 MW i moc cieplnej ok. 1,72 MW.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach Poddziałania 1.6.1. Źródło Kogeneracji 1,6. wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zaopatrzenie na ciepło użytkowe i emisyjności gospodarki w Programie Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zapewnienie niskoemisyjności procesu produkcji/wytwarzania energii w ciepłowni Celsium Sp. z o.o. przez budowę źródła energii w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym.

PLANOWANE EFEKTY:

Wskaźniki rezultatu realizacji projektu:

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 5 579,45 GJ/rok

Szacowany roczna emisja gazów cieplarnianych – 9 424 tCO2/rok

Wskaźniki produktu:    

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 1,56 MWe

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 1,72 MWt

Liczba nych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracji – 1 szt.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 6 584 190,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 102 866,66 zł

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU: 

„Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach
lub nadużyciach finansowych: a) specjalny adres e-mail: naduzycia. POIS@miir.gov.pl lub
b) system elektroniczny zgłoszeń za pośrednictwem stron: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci