Ceny ciepła

Przydatna wiedza - słownik pojęć

ciepłomierze i wodomierze będące elementami układów pomiarowo-rozliczeniowych. Niezbędne w procedurze rozliczeń z Klientami.

zespół urządzeń elektronicznych i mechanicznych, elementów węzła cieplnego, które mają na celu regulację odpowiedniej ilości ciepła dostarczanego do budynku uwzględniając przede wszystkim temperaturę zewnętrzną.

ciepło dostarczane do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody, uzyskanej z przetworzenia paliwa w kotłowni.

przyrząd pomiarowy, służący do pomiaru zużycia ciepła. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą tej energii. Zmierzone wartości fizyczne są przeliczane na wartości zużycia ciepła w odpowiednich jednostkach (GJ).

woda wodociągowa podgrzana w węźle cieplnym lub innym podgrzewaczu (gazowym, elektrycznym), gdzie odbywa się proces jej podgrzewania. Po podgrzaniu woda płynie w instalacji odbiorczej (wewnętrznej) budynku do kranów użytkowników.

najbezpieczniejszy sposób ogrzewania mieszkań, budynków użyteczności publicznej oraz powierzchni przemysłowych i handlowych. Ciepło dostarczane jest zawsze wtedy kiedy tego potrzebujemy przez cały rok! Węzły cieplne wyposażone są w automatykę i wystarczy określić temperaturę, przy której ciepło ma zostać dostarczone.

 
 
 
 
 

jednostka określająca ilość ciepła. Jeden dżul (1J) to praca wykonana przez 1 wat w ciągu 1 sekundy. Przedrostek G (giga) oznacza wartość równą 109 dżula (J)

grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło
i rozliczanych według tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania; podział na grupy taryfowe wynika z obowiązującej ustawy Prawa Energetycznego; został on dokonany
w zależności od poziomu uzasadnionych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne
w związku z dostarczaniem ciepła do danego odbiorcy lub grupy odbiorców.

węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.

połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody.

ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła (np. wody gorącej w instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania) w ciągu godziny jest wyrażona w watach (W):

jest to moc maksymalna pobierana w czasie 15 minut nieprzerwalnie, jaką odbiorca rezerwuje dla siebie w ciepłowni.

jednostka mocy w układzie SI. Przedrostek M (mega) oznacza wartość równą 1×106 wata

pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

gorąca woda i para służące do przekazywania ciepła

zwany również podzielnikiem ciepła, to urządzenie montowane na grzejnikach centralnego ogrzewania, służące do podziału kosztu ciepła, określonego na podstawie rachunków za ogrzewanie budynku, pomiędzy poszczególnych lokatorów wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

okres, w którym warunki atmosferyczne wymuszają potrzebę ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Spółka Celsium jako dostawca Ciepła Systemowego, na życzenie Klienta, gotowa jest dostarczać ciepło przez cały rok

połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych w postaci wody gorącej lub pary.

ilość ciepła przenikająca z ogrzewanego budynku do środowiska w jednostce czasu w określonych warunkach. Nadmierne straty ciepła powodują nieszczelne okna i drzwi, niedocieplone ściany zewnętrzne, nie ogrzewana piwnica, stropodachy i strop pod nie ogrzewanym poddaszem, niska sprawność instalacji węzła i zła izolacja przewodów cieplnych.

zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez Spółkę Celsium na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Taryfa określa grupy taryfowe rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, a także warunki ich stosowania, bonifikaty i upusty z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz opłaty za nielegalny pobór ciepła.

system zdalnego monitoringu umożliwiający nadzór i optymalizację pracy rozproszonych terytorialnie obiektów ciepłowniczych z centralnej dyspozytorni.

– jej podstawowym celem jest zmniejszenie zużycia ciepła, a tym samym ograniczenie kosztów ponoszonych na ogrzanie pomieszczenia. Do zabiegów termomodernizacyjnych zaliczmy:

  • docieplenie ścian zewnętrznych, stropów piwnicy oraz stropodachów,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • modernizację węzła cieplnego,
  • modernizację instalacji c.o.,
  • montaż zaworów termostatycznych,
  • montaż automatyki pogodowej w węźle cieplnym.

zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła.

połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

urządzenie służące do wymiany energii cieplnej pomiędzy nośnikami ciepła bez konieczności mieszania ich, pracuje na potrzeby np. centralnego ogrzewania lub ciepłej wody.

służy do wytwarzania ciepła, a zamontowane w nim urządzenia mają zapewnić prawidłową i ciągłą współpracę z układem rozprowadzającym ciepło, w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań odbiorców.