Dofinansowania

Przedsięwzięcie

ZMIERZ
„Zintegrowana Modułowa Instalacja Efektywnej Redukcji Zanieczyszczeń dla kotłów typu WR”
Konsorcjum spółek:  

Od początku 2018 roku Celsium wraz z firmą Qenergy w ramach konsorcjum prowadzi projekt, którego celem jest opracowanie oraz wykonanie zintegrowanej instalacji oczyszczania spalin. Rozwiązanie opracowywane w ramach projektu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w kontekście dostosowania kotłów ciepłowniczych typu WR25 do spełnienia wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 2010/75/UE (tzw. Dyrektywy IED) nakładających ograniczenia w ilości zanieczyszczeń (SOx, NOx, pyłów) emitowanych do atmosfery.

Konsorcjum wspólnie konstruuje prototyp Zintegrowanej Modułowej Instalacji Redukcji Zanieczyszczeń (ZMIERZ), który zamierza wprowadzić komercyjnie na rynek ciepłowniczy w Polsce.

Celem pracy konsorcjum nad projektem ZMIERZ, który jest dedykowany dla kotłów WR jest opracowanie projektu i uruchomienie innowacyjnej instalacji o zwiększonej skuteczności redukcji emisji SOx,NOx oraz pyłów do atmosfery. Jest to tym bardziej ciekawe przedsięwzięcie, że dotychczas niewiele tego typu inwestycji zostało zrealizowanych i nie ma też dedykowanych gotowych projektów na rynku. Projekt ZMIERZ realizowany jest z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjny Rozwój 2014-2020”. Instalacja powstaje w Skarżysku – Kamiennej na Centralnej Ciepłowni Celsium. Prace polegają na takiej modyfikacji kotła WR25 aby możliwy był wtrysk reagenta powodującego zmniejszenie emisji NOx do komory paleniskowej kotła. Kolejnym etapem jest budowa zintegrowanej konstrukcji instalacji odsiarczania z filtrem workowym. Całość technologii została zaprojektowana i zadedykowana dla kotła WR25 przez Qenergy. Projekt przewiduje modułową konstrukcję instalacji oraz prefabrykowanie elementów, dzięki czemu gotowe elementy będą montowane na miejscu inwestycji.

Zakończenie inwestycji planowane jest w I kwartale 2020 roku.

Planowanym efektem projektu jest osiągnięcie innowacyjności projektowanej instalacji polegającej na:

– Większej efektywności oczyszczania spalin niż rozwiązania obecnie oferowane, co zminimalizuje emisję zanieczyszczeń oraz konieczność składowania ubocznych produktów spalania.

– Wprowadzeniu nowych standardów oraz wysokiej jakości świadczonych usług poprzez montaż u klienta gotowych modułów i dostosowaniu instalacji do indywidualnych potrzeb klienta.

– Ekonomiczności naszego rozwiązania, które w odniesieniu do obecnie stosowanych technologii pozwoli ograniczyć potrzebne po stronie inwestora nakłady finansowe, a wraz z tym zredukować wpływ poniesionych inwestycji na cenę m.in. ciepła dla finalnych odbiorców.

Wartość projektu wynosi 5 777 862,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich to 2 754 701,25 PLN