Dla klienta

Efektywność energetyczna

Celsium sp. z o. o. realizując obowiązek wynikający z ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021r. poz. 716) art.5 ust. 6c oraz ustawy z dnia 20 maja 2016 r. – O efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz.468 i 868) przekazuje informacje dotyczące podjętych w 2020r. działań służących poprawie efektywności energetycznej.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej określa art. 19. Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej:

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

1. izolacja instalacji przemysłowych
2. przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
3. modernizacja lub wymiana:

a) oświetlenia,
b) urządzeń i  instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
c) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła
d) modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego

4. odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych
5. ograniczenie strat:

a) związanych z poborem energii biernej
b) sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego na transformacji
c) w sieciach ciepłowniczych
d) związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych

6. stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) art. 5 ust. 6c

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. O efektywności energetycznej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868)